Weekday - Maariv

Track 397 v'hu and barchu (ma'ariv l'chol)
Track 398 uma'avir yom
Track 399 ki hem chayyenu
Track 400 adonai eloheichem emet
Track 401 umalkhuto
Track 402 umalkhut'kha
Track 403 ushmor tseitenu
Track 404 ki hamalkhut
Track 405 chatzi kaddish (ma'ariv l'chol)
Track 406 kaddish shalem (ma'ariv l'chol)
Track 407 v'ne'emar (ma'ariv l'chol)